Vedtekter

(Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet i Falkberget-Ringen 12. februar 2018)

§ 1.
«Falkberget-Ringen» er en landsomfattende forening som kan oppta som medlemmer kommuner, fylkeskommuner, foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Foreningen er en selvstendig juridisk person og ble stiftet i Rugeldalen 30. september 1984.

§ 2.
Formålet er å styrke interessen for Johan Falkbergets diktning ved bl.a. å samle medlemmer og andre interesserte til foredrag, seminarer og ekskursjoner som kan belyse forfatterskapet. Det ligger også i formålet å bidra til å ta vare på dikterens hjemsted Ratvolden og fødestedet Falkberget (Trondalen) og andre synlige minner om dikteren, og å støtte arbeidet med å bevare miljøet som kan belyse forfatterskapet og det arbeidsliv som Falkbergets bøker forteller om.

§ 3.
Det opprettes et styre på inntil 7 medlemmer der 1 (ett) medlem med varamedlem oppnevnes av Røros kommune og 1 (ett) medlem med varamedlem velges av Holtålen kommune.

Falkberget-Ringen velger inntil 5 av medlemmene med inntil 3 varamedlemmer i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år, dog slik at minst to medlemmer er på valg ved hvert årsmøte. De kommuneoppnevnte medlemmene har en funksjonstid på 4 år.

Leder og nestleder i styret velges for 1 år blant Falkberget-Ringens medlemmer i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede. Ved stemmelikhet i styret er stemmen til fungerende leder avgjørende.

Styret har ansvar for regnskapsførselen. Det skal følges gitte bestemmelser for oppstilling av budsjett og regnskap. Styret peker selv ut et medlem av styret som får kassererfunksjon.

Røros kulturkontor er sekretariat for Falkberget-Ringen. Sekretæren er ikke medlem av styret, men møter på styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

§ 4.
Kontaktpersoner. Styret kan knytte til seg kontaktpersoner. Disse kontaktpersonene kan fungere som konsultative styremedlemmer. De har møterett i styret med tale- og forslagsrett men ikke stemmerett. Kontaktpersonene skal få tilsendt protokoll fra styremøtene.

§ 5.
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av oktober. Årsmøtet trenger nødvendigvis ikke holdes i forbindelse med et annet Falkberget-arrangement/seminar/konferanse. Det behandler styrets beretning og regnskap, og trekker opp rammene for foreningens virksomhet. Det foretar valg av styreleder og nestleder og medlemmer av styret. Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningen skal ha en revisor som velges av årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen en måned før årsmøtet. Saker som blir sendt inn senere, behandles hvis styret finner å kunne ta det opp. Årsmøtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel.

§ 6.
Alle medlemmer har 1 stemme på årsmøtet ved personlig frammøte.

§ 7.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig.

§ 8.
Forslag til endringer av vedtektene fremmes gjennom styret, og behandles på førstkommende årsmøte der gyldig vedtak krever 2/3 flertall av de frammøtte. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet, og blir bekjentgjort for medlemmene samtidig med innkalling til årsmøtet.

§ 9.
Oppløsning av foreningen kan bare skje ved vedtak på to påfølgende årsmøter, og bindende vedtak må ha 3/4 flertall. Samtidig må årsmøte bestemme hva som skal skje med foreningens verdier.